Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Riečka

Chotár obce sa nachádza geograficky na styku Veľkej Fatry, Starohorských vrchov a okrajove doň zasahujú aj vulkanity Kremnických vrchov. Obec Riečka leží v údolí potoka Riečanka a zo všetkých strán je obkolesená kopcami. Riečka sa nachádza 7 km severozápadne od Banskej Bystrice. Patrí do okresu Banská Bystrica. Kataster obce tvorí 682 hektárov. V porovnaní s okolitými obcami (Tajov 598 obyv., Králiky 638 obyv., Kordíky 411 obyv.) je Riečka so svojimi 807 obyvateľmi najväčšou obcou. Nachádza sa v nej cca. 230 domov. Najvyšším bodom v okolí je na Vrchách“ (915m). Na juhozápadnej strane smerom na Tajov sú kopce nižšie a dosahujú výšky okolo 650.

Riečka vzhľadom na geologickú stavbu nemá priamo v chotári ťažné ložiská nerastných surovín. Na severnom okraji chotára leží medzi dolinkami Cenovského a Košiarskeho potoka nad oploteným areálom Harmaneckých papierní bývalé ložisko zlata. Ložisko zlata v Harmanci bolo jediným ťaženým ložiskom tohoto kovu v bezprostrednom okolí Banskej Bystrice.

riecka satelitnaZ hľadiska rastlinného a živočíšneho bohatstva najrozšírenejšou lesnou drevinou v Riečke je buk lesný. Najvýznamnejšiu skupinou chránených druhou patrí napr. pribilica moldavská, muchovník vajcovitý atď. Na poľnohospodárskej pôde sa pestuje kukurica, zemiaky, krmoviny a mnoho iného. Z ovocných stromov prevládajú hlavne jablone a slivky. Najvýznamnejšími druhmi zveri je hlavne vysoká zver, čierna zver, medvede.

Riečka spadá do povodia rieky Hron. Hlavným tokom v území je potok Riečanka. Riečnu sieť tvoria prítoky potoka Riečanka a ľavostranné prítoky Kordíckeho potoka. V obci je vybudovaný verejný vodovod v správe StVaK Banská Bystrica. Zdrojom pitnej vody je prameň Posviacaná.

V r. 1994 počet trvalo žijúcich obyvateľov na území obce Riečka je 522, z toho je 248 mužov a 274 žien. Celkové znižovanie natality zasahuje aj túto obec. Neustále sa znižuje počet jej obyvateľov v predproduktívnom veku. Počet obyvateľov zamestnaných v obci bolo 10 a za prácou mimo obce odchádzalo 290 obyvateľov. Z celkového počtu 567 obyvateľov sa k slovenskej národnosti hlásilo 561 obyvateľov, čo je 98,9%. Obec Riečka je katolícka obec. Až 74,46% tvorili katolíci a 15,8% evanjelici. K žiadnemu vyznaniu sa hlásilo 9,46%.

Riečka má kultúrny dom, ktorý kapacitne vyhovuje. V obci sú dve pohostinstvá a základná sieť obchodu. V katastrálnom území sa nachádzajú dva futbalové štadióny so šatňami a dve viacúčelové ihriská. Nakoľko Riečka leží pri meste Banská Bystrica, poskytuje priestor aj na rekreáciu jej chatárskou oblasťou. Na území obce pôsobia len orgány miestnej samosprávy, a to sú podľa zákona starosta a obecné zastupiteľstvo. V r. 2001 počet trvalo žijúcich obyvateľov na území obce Riečka bolo 567 – 261 mužov a 306 žien. K slovenskej národnosti sa hlásilo 561 obyvateľov. Ku kresťanskej viere sa hlási 420 obyvateľov (74,07%) a k evanjelickej viere sa hlási 90 obyvateľov (15,87%). Momentálne (k 1.1.2011) má Riečka 700 trvalo žijúcich obyvateľov, t.j. 329 mužov a 371 žien.K slovenskej národnosti sa hlási 698 obyvateľov a 2 k inej národnosti.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.